Utleiebetingelser

UTLEIEBETINGELSER FOR LYSDESIGNER.NO - OLE PETTER WESTBYE

Disse betingelser gjelder såfremt intet annet er avtalt skriftelig,og erstatter tidligere publiserte utleiebetingelser

 

 1. Utleid utstyr kan kun brukes av leietaker eller hans representant(er). Fremleie skal kun skje med skriftlig godkjenning fra utleier.
 2. Fra Norge skjer all utleie fritt Lysdesigner.no - Ole Petter Westbye (herretter kalt L-OPW i dette dokument). Besørger L-OPW transport, tilkommer fraktkostnad.
 3. Det skal på forhånd avtales skriftlig mellom L-OPW og leietaker dersom utstyret skal bringes ut av Norge
 4. L-OPW har alltid eiendomsretten til utstyret, og denne overføres ikke under noen omstendigheter til leietaker.
 5. Utstyret må aldri innbygges i, eller sammenføres med annen fast eiendom
 6. Leieprisen beregnes til enhver tid på grunnlag av utleiers fastsatte priser. Den tiden utstyret er utleid kalles leieperioden, med dette menes den tid utstyret har vært borte fra utleiers forretning og rådighet jamfør leieavtalen.
 7. Leiebeløpet betales kontant ved leieperiodens begynnelse. For kunder med opplagt konto skal betaling finne sted 10 dager etter leieperiodens begynnelse. Leiebeløpet blir ikke kreditert ved eventuelle senere kjøp, om ikke dette er avtalt skriftlig. Mislighold av betalingsbetingelser er å betrakte som kontraktsbrudd.
 8. Hvis en avtalt leieperiode ikke overholdes av leietaker er utleier berettiget til uten varsel å kreve utstyret umiddelbart tilbakelevert til utleier, eller å hente det utleide utstyret for leietakers regning. Det samme gjelder også dersom leietaker bryter kontrakten, for eksempel ved uteblivelse av leieavgift til avtalt tid. Med avhentingsberettiget brudd hører også utleggsforretning hos leietaker, konkurs eller annet betalingsstansing.
 9. Leietaker er ubetinget forpliktet til avtalt tid å tilbakelevere alt utstyret etter leieperiodens slutt, og er ikke berettiget til å under noen omstendigheter foreta tilbakeholdelse av utstyret til sikring mot eventuelle krav mot utleier, uansett hvilken årsak.
 10. En eventuell forlengelse av leieperioden må avtales med LOPW senes en uke før leieperiodens utløp. Forlengelse av leieperioden skal alltid foregå skriftlig. For sen tilbakelevering av utstyr debiteres med utleiers fastsatte leiepriser
 11. Tilbakelevering av utstyret i sin helhet, eller deler av utstyret før utløpet av den avtalte leieperiode vil ikke, uten spesiell avtale om dette  - berettige til nedsettelse av leien.
 12. Dersom leietaker står for transport, skal transport foregå i egnet kjøretøy og på forsvarlig måte. Utleier påberoper seg retten til å godkjenne transporten.
 13. Avbestilling av utstyret kan normalt skje innen 14 dager før leieperiodens start. Avbestilling 13 dager før leieperiodens start vil bli debitert leietaker med 50% av avtalt leiebeløp. Avbestilling mindre en 48 timer før Leieperiodens start vil bli debitert med 100% av avtalt leiebeløp.
 14. Leietaker er forpliktet til å ta vare på utstyret på mest mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen mate
 15. Leietaker er pliktig til å forsikre utstyret fra det øyeblikket utstyret forlater LOPW sine lokaler til det returneres til LOPW. Forøvrig er leietaker eneansvarlig for all skade som oppstår på innleid utstyret, uansett skadetype og årsak. Dette gjelder også skader/slitasje på anres eiendom/gjenstander grunnet bruk av utstyret. Utstyret skal ikke benyttes utendørs, i fuktige eller støvete miljøer uten utleiers skriftlige samtykke. Eventuelle skader skal straks informeres LOPW, og tyveri/hærverk skal meldes til Politiet.  Erklæring på dette skal også medbringes til LOPW
 16. Tilbakeleverte defekte lyskilder (lyspærer) belastes leietaker etter gjeldende salgspris. Tilbakelevert defekt utstyr repareres av LOPW, og reparasjonskostnader debiteres leietaker til utleiers gjeldende timesatser.
 17. Det leide utstyret skal ved tilbakelevering være i samme stand som ved henting/avlevering. All rengjøring, kveiling av kabler og tilbakestilling til samme stand som ved avhenting debiteres leietaker til utleiers gjeldende timesatser.
 18. Utleier har rett til å heve leieprisen, hvis grunnen er endringer i offentlige avgifter.
 19. Utleier har til en hver tid rett til å besiktige det utleide utstyret.
 20. Hvis utleier skulle finne at leietaker benytter utstyret på ulovlig, eller på en uforsvarlig måte kan utleier umiddelbart og uten økonomiske kompensasjoner til leietaker avhente utstyret for leietakers regning.
 21. Utleier er ikke ansvarlig for forsinkelser/leveringsproblemer som skyldes krig, blokade, streik, lockout, transportuhell, brann, oversvømmelse, ekstraordinære veiforhold, forsyningsvanskeligheter eller andre hendelser. som forsinker, umuliggjør eller vanskeliggjør leveransen av årsaker som er utenfor utleiers kontroll, og det kan i den forbindelse ikker reises krav om hel eller delvis erstatning mot LOPW
 22. LOPW er ansvarlig fo at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Evt mangler berettiger ikke leietaker til å oppheve avtalen, såfremt LOPW innen rimelig tid søaker å bringe forholdet i orden. Leietaker kan uansett ikke kreve erstatning utover den forholdsmessige del av leiesummen. LOPW påtar seg intet ansvar for evt. tap eller ekstra kostnader leietaker måtte påberope seg som følge av svikt på noe av det innleide utstyret.
 23. Alle avvik fra disse betingelser er ikke gyldig uten skriftlig kontrakt.